Extra
DomainTilaa

Tunnus:
Salasana:

Unohditko salasanasi?
Yleiset Sopimusehdot - Internetpalvelut

Yleiset Sopimusehdot - Internetpalvelut

1. Sopimusosapuolet ja sopimuksen voimaan tulo

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Joliot Oy (jäljempänä Joliot) sekä palvelua käyttävä taho (jäljempänä Asiakas). Asiakas hyväksyy oheiset sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä allekirjoittamalla tilauslomakkeen tai lähettämällä tietonsa Joliot Oy:n tietokoneelle. Airmedia on Joliot Oy:n aputoiminimi, jota Joliot Oy käyttää markkinoinnissa ja palveluiden toteutuksessa.

2. Sopimuksen kohde

Tällä sopimuksella sovitaan Asiakkaan käyttöoikeudesta Joliotin tietoverkkoon, josta jäljempänä käytetään nimitystä Internet-verkko ja Joliotin tarjoamista Internet-verkkoon liittyvistä palveluista, alla mainituin ehdoin.

Sopimusta sovelletaan sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaisiin. Tämän sopimuksen lisäksi kuluttaja-asiakkaisiin noudatetaan kuluttajasuojalainsäädännön pakottavia määräyksiä.

3. Joliotin vastuu

3.1 Joliotin tehtävä on luovuttaa Asiakkaalle käyttäjätunnus ja salasana sekä ylläpitää asiakkaan web-palvelintilaa, jos niin on sovittu. Palvelujen sisällöstä on tehty erillinen sopimus (tilaussopimus).

3.2 Joliotin osalta oman tietoverkon viat korjataan mahdollisimman pian, kuitenkin normaalina työaikana. Mikäli katsotaan aiheelliseksi, Joliotilla on oikeus keskeyttää Asiakkaan pääsy Joliotin tietoverkkoon. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen sähköpostitse, mikäli mahdollista.

3.3 Joliot vastaa vain vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä. Vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään kahden (2) kuukauden Joliotin asiakkaan kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Vahingonkorvausta on vaadittava Joliotilta kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai viivästystapauksissa siitä, kun toimitus on tapahtunut. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja Joliot ei korvaa. Asiakas huolehtii omaisuutensa vakuutuksesta, joka on annettu vieraaksi omaisuudeksi Joliotille.

3.4 Joliot ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muun saatavan informaation sisällöstä tai toimivuudesta eikä näistä aiheutuvista häiriöistä.

3.5 Joliot ei vastaa tietoverkosta tai jostain muualta tulevasta asiakkaaseen tai tietojärjestelmään, laitteet ohjelmineen mukaan lukien, kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai jostain näihin rinnastettavasta tai muusta vastaavasta seikasta.

3.6 Joliot ei vastaa konsulttivirheistä, eikä muidenkaan kolmansien osapuolten virheistä.

3.7 Joliotilla on oikeus tehdä varmuuskopioita siitä tiedosta, jota sen koneelle on lähetetty. Joliotilla on oikeus luovuttaa Asiakas- ja Tunnistetietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

4. Asiakkaan vastuu

4.1 Asiakas vastaa kaikista tietoverkkoa varten tarvittavista laitteista, yhteyksistä ja tuotteista sekä niiden tarvittavasta suojaamisesta.

4.2 Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksensa käytöstä ja sitoutuu säilyttämään salasanansa siten ettei se joudu sivullisten tietoon. Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa käyttäjätunnuksellaan tehdystä tietoliikenteestä. Asiakas on velvollinen palauttamaan Joliotille kaiken Joliotin omaisuuden mukaan lukien käyttäjätunnuksen sekä lopettamaan Joliotin immateriaalioikeuksien käyttämisen viivytyksettä tämän sopimuksen lakattua, tapahtuipa se mistä syystä tahansa.

4.3 Asiakas käyttää tietoverkkoa omalla vastuullaan, sekä vastaa toiminnastaan siellä. Asiakas muun muassa vastaa käyttämänsä materiaalin käyttöoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista. Asiakas on myös vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista.

4.4 Asiakas ei kuormita Joliotin tietokoneita pitämällä niissä enempää tietoa kuin on erikseen sovittu tai muutoinkaan käytä Internet-verkkoa teknisesti erikseen sovitun vastaisesti.

4.5 Asiakas vapauttaa Joliotin ja sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita Asiakkaan toimet tai toiminta Internet-verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.

4.6 Tässä sopimuksessa sanottu sääntelee tyhjentävästi Joliotin vastuun sopimusrikkomuksen johdosta sekä Joliotin vahingonkorvausvastuun.

5. Maksut

5.1 Asiakas maksaa liittymismaksun ja käyttömaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Laskutusjakson asiakas on valinnut tilauslomakkeessa. Laskutus tapahtuu etukäteen. Asiakassuhde ja laskutuskausi alkaa tilauksen vastaanotosta. Laskutus voi tapahtua myös muulla sovitulla tavalla.

5.2 Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu, Joliotilla on oikeus estää tietoverkon käyttö. Käytön uudelleen aloittamisesta voidaan periä uusi avausmaksu. Kuluttaja- asiakkaalle lähetetään ennen sulkemista erillinen sulkemisilmoitus.

5.3 Laskut maksetaan niissä mainittuina eräpäivinä. Mikäli maksu myöhästyy, on Joliotilla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa. Joliot perii Asiakkaalta jokaisesta lähetetystä maksukehotuksesta 10 euroa. Viivästyskorko on 10%.

5.4 Joliotilla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hintarakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnanmuutoksista yhtä kuukautta ennen niiden voimaan tuloa laskun yhteydessä tai muutoin sähköpostilla.

5.5 Joliotilla on oikeus tietoverkkoon ja siihen kohdistuviin muutoksiin. Mahdollisista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista vastaa asiakas itse.

5.6 Joliotilla on oikeus muuttaa hinnoittelua tai irtisanoa sopimus välittömästi, jos Asiakkaan aiheuttama liikenne poikkeaa runsaasti normaalista liikenteestä.

6. Sopimuskokonaisuus

Tämä sopimus yhdessä muiden edellä mainituista palveluista tehtyjen sopimusten kanssa muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden edellä mainittujen palvelujen osalta.

7. Voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli irtisanominen tapahtuu myöhemmin kuin 30 päivää laskutusjakson alkamisesta astuu irtisanominen voimaan jakson päätyttyä. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli ei noudata näitä sopimusehtoja. Joliot voi purkaa sopimuksen etenkin, jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen maksun ja viivästys on jatkunut 28 päivää maksamattoman laskun eräpäivästä lähtien, Asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan, Asiakas on tuomittu ulosmittauksessa varattomaksi, Asiakas häiritsee muuta verkkoliikennettä tai Asiakas käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

8. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta edelleen ilman Joliotin kirjallista lupaa. Joliotilla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

9. Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne myös sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka. Tähän sopimukseen ja siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.

Joliot pidättää oikeuden näiden sopimusehtojen sekä hintojen muutoksiin.